U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.

Disclaimer

Aan de informatie op de website van Verzamelaarsmarkt.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Verzamelaarsmarkt.nl website is voor eigen risico.

Verzamelaarsmarkt.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, materiële en immateriële schade die voortvloeit uit het maken, op Internet publiceren en verkopen van de door haar getoonde informatie. Ook is Verzamelaarsmarkt.nl niet aansprakelijk voor het gebrekkig of geheel niet functioneren van haar website of de internetverbinding tussen gebruiker en website. Verzamelaarsmarkt.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reacties (postings) die door derden (leden) op Verzamelaarsmarkt.nl geplaatst worden.

Verzamelaarsmarkt.nl heeft het recht om naar eigen inzicht gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen, materiaal te verwijderen of te veranderen zonder gebruikers hiervan op enig moment in kennis te stellen. Verzamelaarsmarkt.nl kan haar policy op ieder moment en zonder waarschuwing wijzigen.

Verzamelaarsmarkt.nl bevat links naar andere sites die niet tot de website van Verzamelaarsmarkt.nl behoren. Verzamelaarsmarkt.nl is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Alle postings die op Verzamelaarsmarkt.nl geplaatst worden door leden wordt bij plaatsing direct openbaar gemaakt en vallen derhalve onder het publieke domein.

Verzamelaarsmarkt.nl bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Verzamelaarsmarkt.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Verzamelaarsmarkt.nl of derden.

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door Verzamelaarsmarkt.nl slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten.

Verzamelaarsmarkt.nl garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan de bezoeker niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, behoudens die onderdelen die verbonden zijn aan het community-gedeelte (leden/discussiegroep) van Verzamelaarsmarkt.nl.

Aan alle materialen op Verzamelaarsmarkt.nl, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Verzamelaarsmarkt.nl zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Verzamelaarsmarkt.nl hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Verzamelaarsmarkt.nl is jegens bezoekers niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

In alle andere hier niet genoemde zaken heeft Verzamelaarsmarkt.nl het recht naar eigen inzicht te handelen. Mocht één van de hier genoemde voorwaarden nietig of onverbindend zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. Bij geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Verzamelaarsmarkt.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook.

Privacyverklaring VerzamelaarsMarkt.nl


Wij zorgen voor uw privacy.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door VerzamelaarsMarkt.nl worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te zien hoe VerzamelaarsMarkt.nl met persoonsgegevens omgaat.

Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V.

Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V., gevestigd aan Industrieweg 13, 3286 BW Klaaswaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via VerzamelaarsMarkt.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verzamelaarsmarkt.nl
Industrieweg 13
3286 BW Klaaswaal
0186-746212

Persoonsgegevens die wij verwerken
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als bezoeker van de site, kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u zich echter registreert om de website te gebruiken en producten of diensten te bestellen, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om u deze diensten te kunnen aanbieden:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelfs aan ons verstrekt:
- Contactgegevens zoals uw naam, telefoon- en faxnummer, adres en e-mailadres;
- factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van uw creditcard/bank;
- Profielgegevens en details over transacties;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij verwerken tijdens een bezoek aan onze website na het accepteren van de cookies.
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@verzamelaarsmarkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw transactie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Klacht en garantie
- Nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens Volgens wettelijk termijn
Personalia Volgens wettelijk termijn
Adres Volgens wettelijk termijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In bepaalde situaties kan Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een gerechtvaardigd verzoek van openbare instanties, onder meer ter voldoening aan de eisen in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Met het akkoord gaan van de cookies geeft u toestemming van het gebruik ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@verzamelaarsmarkt.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Munt- en postzegelhandel de Ruiter B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@verzamelaarsmarkt.nl